Rządowe Centrum Legislacji

Patronat honorowy

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO  PREZESA RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI LUB JEGO UDZIAŁU W KOMITECIE HONOROWYM

 

§ 1.

 1. Patronat honorowy Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub jego udział w komitecie honorowym, jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.
 2. Patronatem honorowym Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub jego udziałem w komitecie honorowym, zwanymi dalej „wyróżnieniem”, mogą być objęte przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, związane z realizacją zadań Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej „Centrum”.

§ 2. 

 1. Wyróżnienie może być przyznane dla przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym lub cyklicznym.
 2. W przypadku przedsięwzięcia o charakterze cyklicznym, wyróżnienie przyznaje się dla konkretnej edycji przedsięwzięcia.
 3. Wyróżnienie nie jest przyznawane dla przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym, lub jeżeli zachodzi ryzyko, że mogłoby być ono potraktowane jako promowanie lub reklamowanie towarów lub usług.
 4. Wyróżnienie nie jest przyznawane dla przedsięwzięcia w fazie projektu, którego etap przygotowań nie daje gwarancji jego realizacji.

§ 3. 

1. Przyznanie wyróżnienia nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezesa Centrum w przedsięwzięciu, jak również nie jest jednoznaczne z udzieleniem przez Centrum wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla przedsięwzięcia.

2. Prezes Centrum może upoważnić do udziału w przedsięwzięciu pracownika Centrum, w randze co najmniej dyrektora departamentu.

§ 4.

 1. Przyznanie wyróżnienia następuje na wniosek podpisany przez organizatora przedsięwzięcia.
 2. We wniosku należy podać dane organizatora, w tym adres strony internetowej o ile ją posiada, wskazać formę wyróżnienia oraz szczegółowo opisać przedsięwzięcie. Do wniosku należy załączyć przykładowe materiały promocyjno-informacyjne wykorzystywane w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
 3. Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Wniosek uznaje się za złożony w dniu jego wpływu do Centrum.
 4. Wniosek prawidłowo złożony, zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od daty złożenia.
 5. Wniosek, który nie zawiera elementów określonych w ust. 2, nie będzie rozpatrywany.
 6. Czynności dotyczące rozpatrywania wniosku wykonuje Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w Centrum.
 7. Przy rozpatrywaniu wniosku  bierze się pod uwagę spełnienie warunków, o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 3 i 4.
 8. Wniosek może być złożony w formie papierowej na adres siedziby Centrum lub formie elektronicznej na adres e-mail: patronat@rcl.gov.pl lub przez e-PUAP.
 9. Wzór wniosku o przyznanie patronatu honorowego Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub jego udziału w komitecie honorowym, określa załącznik do Regulaminu.

§ 5. 

 1. Decyzja Prezesa Centrum o przyznaniu wyróżnienia ma charakter uznaniowy.
 2. Prezes Centrum może odmówić przyznania wyróżnienia, o czym powiadamia organizatora przedsięwzięcia w formie pisemnej, na adres wskazany we wniosku. Odmowa jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 3. Decyzja Prezesa Centrum o przyznaniu wyróżnienia jest przekazywana organizatorowi przedsięwzięcia w formie pisemnej, na adres wskazany we wniosku.
 4. Informację o przyznaniu wyróżnienia, organizator przedsięwzięcia podaje do wiadomości we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem. Centrum przekaże organizatorowi właściwe logotypy.
 5. Prezes Centrum ma prawo do wskazania innego, niż określony w ust. 4, sposobu oznaczenia i informowania przez organizatora przedsięwzięcia o przyznaniu wyróżnienia.
 6. Szczegółowe warunki oznaczenia i informowania o przyznaniu wyróżnienia są uzgadniane z organizatorem przedsięwzięcia w odrębnym porozumieniu.

§ 6. 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Centrum może cofnąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia, o czym poinformuje niezwłocznie organizatora przedsięwzięcia w formie pisemnej, na adres wskazany we wniosku.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organizator przedsięwzięcia jest obowiązany do usunięcia oznaczeń i informacji o przyznanym wyróżnieniu.

§ 7. 

Organizator składa Prezesowi Centrum sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Sprawozdanie może być złożone w formie papierowej na adres siedziby Centrum lub w formie elektronicznej na adres  e-mail: patronat@rcl.gov.pl lub przez e-PUAP.

do góry