Rządowe Centrum Legislacji

Sekretariat:
e-mail: sekretariatdpptk@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-14
fax: +48 22 694-66-10

Dyrektor:
Wacław Markowicz

Wicedyrektorzy:
Barbara Trojanowska-Wysocka
Piotr Ołdak 

 

1. Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym wykonuje określone zadania w zakresie spraw:

 • dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,
 • objętych działem administracji rządowej:
  – informatyzacja,
  – członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działem informatyzacja,
 • dotyczących dostępu do informacji publicznej,
 • objętych właściwością:
  – Najwyższej Izby Kontroli,
  – Trybunału Konstytucyjnego,
 • objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez Urząd Zamówień Publicznych;

2. w zakresie:

 • opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów,
 • kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnienia udziału Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa,
 • analizy poglądów doktryny prawa w przedmiocie objętym zakresem rządowych projektów aktów prawnych,
 • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskazanych przez Prezesa Centrum,
 • monitorowania wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw,
 • monitorowania wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego;

3. obsługi prawnej Centrum, w zakresie:

 • opracowywania pod względem legislacyjno-prawnym i analizy pod względem spójności z systemem prawa aktów prawnych Prezesa Centrum,
 • opracowywania i prowadzenia rejestru aktów prawnych Prezesa Centrum,
 • występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach z zakresu obsługi prawnej Prezesa Centrum, lub w których w charakterze strony występuje Rządowe Centrum Legislacji;

4. inne zlecone przez Prezesa Centrum.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry