Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/struktura-organizacyjna/komorki-organizacyjne/departament-prawny-i-ksztalcen/22611,Departament-Prawny-i-Ksztalcenia.html
15.07.2024, 01:24

Departament Prawny i Kształcenia

Dyrektor:
Piotr Ołdak

Wicedyrektor:
Barbara Trojanowska

 

Departament Prawny i Kształcenia wykonuje określone zadania:

1)   w zakresie spraw:

a) dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,

b) objętych właściwością Trybunału Konstytucyjnego,

c) dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz petycji;

2)   związane z zapewnieniem udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym;

3)   w zakresie analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa;

4)   w zakresie:

a) opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów,

b) analizy poglądów doktryny prawa w przedmiocie objętym zakresem rządowych projektów aktów prawnych,

c) kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

d) kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskazanych przez Prezesa Centrum,

e) obsługi prawnej Centrum,

f) opracowywania i analizy pod względem spójności z systemem prawa aktów prawnych Prezesa Centrum,

g) opracowywania i prowadzenia rejestru aktów prawnych Prezesa Centrum,

h) występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach z zakresu obsługi prawnej Prezesa Centrum lub sprawach, w których w charakterze strony występuje Rządowe Centrum Legislacji,

i) przygotowywania informacji publicznej zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej,

j) organizacji konferencji i innych wydarzeń z udziałem Centrum;

5)   w zakresie:

a) prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej,

b) realizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej,

c) koordynacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej z uczelniami i podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną i naukową związaną z zadaniami Centrum,

d) prowadzenia aplikacji legislacyjnej,

e) zapewnienia obsługi Rady Legislacyjnej, w tym wydawania czasopisma z zakresu legislacji;

6)   inne zlecone przez Prezesa Centrum.

W Departamencie Prawnym i Kształcenia funkcjonuje Wydział Kształcenia wykonujący zadania określone w pkt 5.

Metadane

Data publikacji : 06.02.2024
Data modyfikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony