Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji

Dyrektor:

Arkadiusz Goławski

Wicedyrektor:
Barbara Trojanowska

Naczelnik:
Michał Włodarczyk

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji wykonuje określone zadania:

 • 1. w zakresie spraw:
  •  objętych działami administracji rządowej:
   • informatyzacja,
   • kultura fizyczna,
   • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
   • oświata i wychowanie,
   • szkolnictwo wyższe i nauka,
   • turystyka,
   • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
  • dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej;
  • dotyczących ustroju i zakresu działania:
   • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
   • Polskiej Akademii Nauk;
  • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt a. lub podległych tym ministrom.
 • 2. w zakresie:
  • opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów;
  • kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskazanych przez Prezesa Centrum;
  • prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej;
  • realizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej;
  • aktualizacji treści serwisów internetowych Centrum;
  • rozwoju i modernizacji serwisów internetowych Centrum;
  • realizacji działań promocyjnych oraz współpracy Centrum z mediami;
  • zamieszczania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • organizacji konferencji i wideokonferencji prasowych z udziałem członków kierownictwa Centrum;
  • przygotowywania przemówień i listów okolicznościowych dla członków kierownictwa Centrum;
  • prowadzenia aplikacji legislacyjnej;
  • zapewnienia obsługi Rady Legislacyjnej, w tym wydawania czasopisma z zakresu legislacji.

W Departamencie Prawa Ustrojowego i Edukacji funkcjonuje Wydział Edukacji i Komunikacji wykonujący zadania, o których mowa w pkt 2 lit. d–l.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 02.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry