Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji

Dyrektor:

Arkadiusz Goławski

Wicedyrektor:
Barbara Trojanowska
 

Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji wykonuje określone zadania:

1. w zakresie spraw:

 • objetych działami administracji rządowej:
  • informatyzacja,
  • kultura fizyczna,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • oświata i wychowanie,
  • szkolnictwo wyższe i nauka,
  • turystyka,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach;
 • dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,
 • dotyczących ustroju i zakresu działania:
  • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  • Polskiej Akademii Nauk,
 • dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt. 1 lub podległych tym ministrom.

2. w zakresie:

 • opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów,
 • kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskazanych przez Prezesa Centrum,
 • koordynacji aktualizacji treści serwisów internetowych Centrum,
 • koordynowania prac zespołu w ramach Centrum do spraw projektów edukacyjnych i szkoleniowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz stron internetowych Centrum,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej,
 • przygotowania propozycji rozbudowy systemów informatycznych oraz rozwoju serwisów internetowych Centrum,
 • przygotowania propozycji zmian w Systemie e-RPL, w celu zapewnienia jego spójności z przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów,
 • prowadzenia aplikacji legislacyjnej,
 • zapewnienia obsługi Rady Legislacyjnej, w tym wydawania czasopisma z zakresu legislacji.

 

Metadane

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry