Rządowe Centrum Legislacji

Dyrektor:
Piotr Ołdak

Wicedyrektor:
Barbara Trojanowska-Wysocka

 

Departament Prawa Sądowego i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym wykonuje określone zadania:

1. w zakresie spraw:

 •  objętych działami administracji rządowej:
  – informatyzacja,
  – sprawy zagraniczne,
  – sprawiedliwość,
  – członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych tiret;
 • dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,
 • objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
  − Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  − Agencję Wywiadu,
  − Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  − Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,
  − Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
  − Służbę Wywiadu Wojskowego,
 • objętych właściwością:
  – Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  – Krajowej Rady Sądownictwa,>
  – Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  – Sądu Najwyższego,
 • objętych właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej: informatyzacja, sprawy zagraniczne i sprawiedliwość lub podległych tym ministrom;

2. w zakresie:

 • opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów;
 • kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskazanych przez Prezesa Centrum,
 • praw dotyczących petycji, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o petycjach oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;

3. zakresie koordynowania prac zespołu ramach Centrum do spraw projektów dokumentów rządowych opracowywanych w Centrum.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 12.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry