Rządowe Centrum Legislacji

Sekretariat:
e-mail: sekretariatdppb@rcl.gov.pl
tel: +48 22 694-75-14
fax: +48 22 694-66-10

Dyrektor:
Piotr Ołdak

Wicedyrektor:
Barbara Trojanowska-Wysocka

 

Departament Prawa Państwowego i Bezpieczeństwa wykonuje zadania:

1. określone w zakresie spraw:

 • dotyczących ustroju i organizacji pracy Rady Ministrów oraz organizacji działów administracji rządowej,
 • objętych działem administracji rządowej:
  – administracja publiczna,
  – obrona narodowa,
  – sprawy wewnętrzne,
  – sprawy zagraniczne,
  – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  – członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w tiret pierwsze do
  piątego,
 • objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:
  – Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  – Agencję Wywiadu,
  – Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  – Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,
  – Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
  – Służbę Wywiadu Wojskowego,
  – Urząd Zamówień Publicznych;
 • objętych właściwością:
  – Najwyższej Izby Kontroli,
  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • objętych właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych lub podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej
  – administracja publiczna,
  – obrona narodowa,
  - sprawy wewnętrzne,
  – sprawy zagraniczne,
  – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  – członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w tiret pierwsze do
  piątego;

2. w zakresie:

 • opiniowania i przygotowywania projektów aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów;
 • kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów na aktach urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kontrolowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym tekstów aktów prawnych przekazanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskazanych przez Prezesa Centrum;

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry