Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego

Dyrektor:
Marcin Olszówka

Wicedyrektor: 
Piotr Myć

Wicedyrektor: 
Piotr Ołdak

 

Departament Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego wykonuje określone zadania w zakresie:

 • spraw objętych działami administracji rządowej:
  • administracja publiczna,
  • obrona narodowa,
  • sprawiedliwość,
  • sprawy wewnętrzne,
  • sprawy zagraniczne,
  • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w powyższych punktach.
 • spraw objętych administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

  • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencję Wywiadu,
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służbę Wywiadu Wojskowego,
 • spraw dotyczących ustroju i zakresu działania:
  • Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • Krajowej Rady Sądownictwa,
  • Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Najwyższej Izby Kontroli,
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Rzecznika Praw Dziecka,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Sądu Najwyższego,
  • Trybunału Konstytucyjnego,
  • Trybunału Stanu,
 • spraw dotyczących ustroju i zakresu działania organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących wyżej wymienionymi działami administracji rządowej lub podległych tym ministrom;
 • zapewnienia udziału Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod względem ich wpływu na polski system prawa,
 • monitorowania wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 03.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry