Rządowe Centrum Legislacji

Departament Prawa Administracyjnego

Dyrektor:
Janusz Kowalewski

Wicedyrektor:
Agata Oklej

 

Departament Prawa Administracyjnego wykonuje określone zadania w zakresie spraw objętych:

1)   działami administracji rządowej:

a) administracja publiczna,

b) obrona narodowa,

c) sprawiedliwość,

d) sprawy wewnętrzne,

e) sprawy zagraniczne,

f) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,

g) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej wymienionymi w lit. a)–f);

2)   administracją rządową niewchodzącą w zakres działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

a) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

b) Agencję Wywiadu,

c) Centralne Biuro Antykorupcyjne,

d) Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,

f) Służbę Wywiadu Wojskowego;

3)   właściwością:

a) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

b) Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,

c) Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15,

d) Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich,

e) Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Stanu,

f) Krajowej Rady Sądownictwa,

g) Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka,

h) Najwyższej Izby Kontroli;

4)   właściwością organów, urzędów i instytucji oraz agencji państwowych, nadzorowanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej wymienionymi w pkt 1 lub podległych tym ministrom.

Metadane

Data publikacji : 05.02.2024
Data modyfikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry