Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/struktura-organizacyjna/komorki-organizacyjne/biuro-prezesa/14360,Biuro-Prezesa.html
2021-12-04, 11:49

Biuro Prezesa

Sekretariat:
e-mail: sekretariatbp@rcl.gov.pl
tel.: +48 22 694-75-76

Dyrektor:
Arkadiusz Goławski

Wicedyrektor:
Tomasz Raszczepkin

Naczelnik Wydziału Informatyki:
Bartosz Brodowski

Naczelnik Wydziału Kadr i Administracji:
Alicja Nawrocka

Naczelnik Wydziału Prawnego i Edukacji Prawniczej:
Bartosz Miszewski

 

 • W ramach Biura Prezesa funkcjonują:
  • Wydział Gospodarczy;
  • Wydział Informatyki;
  • Wydział Kadr i Administracji;
  • Wydział Prawny i Edukacji Prawniczej.
 • Wydział Gospodarczy realizuje zadania w zakresie:
  • planowania i dokonywania zakupów rzeczowych na potrzeby Centrum;
  • administrowania pomieszczeniami Centrum;
  • prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków w używaniu i inwentaryzacji;
  • zapewnienia obsługi Centrum w zakresie przewozu osób i korespondencji oraz składników mienia;
  • przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • sprawozdawczości z realizowanych zamówień publicznych;
  • planowania i realizacji zapotrzebowania na artykuły biurowe i spożywcze na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum;
  • gospodarowania środkami trwałymi.
 • Wydział Informatyki realizuje zadania w zakresie:
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Centrum i ich utrzymywania;
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisów internetowych Centrum i ich utrzymywania;
  • zapewnienia wsparcia obsługi programów sprzętu informatycznego użytkowanego Centrum;
  • analizy sprawności posiadanego przez Centrum sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych oraz definiowania potrzeb w tym zakresie;
  • zapewnienia urządzeń umożliwiających pracę systemach informatycznych użytkowanych przez Centrum.
 • Wydział Kadr i Administracji realizuje zadania w zakresie:
  • spraw pracowniczych pracowników Centrum, w szczególności prowadzenia;
   • spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy, w tym prowadzenia akt osobowych,
   • spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników Centrum i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
   • ewidencji czasu pracy,
   • sprawozdawczości kadrowej,
   • spraw socjalnych,
   • spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich;
  • prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum;
  • zapewnienia księgozbioru fachowego na potrzeby realizacji zadań Centrum i doskonalenia zawodowego pracowników oraz jego udostępniania;
  • obsługi kancelaryjnej Centrum, w szczególności rejestrowania, obiegu, przekazywania i przechowywania przesyłek przychodzących i wychodzących z Centrum;
  • prowadzenia archiwum Centrum;
  • obsługi sekretariatu Prezesa i wiceprezesów Centrum;
 • Wydział Prawny i Edukacji Prawniczej wykonuje zadania:
  • określone w § 7 w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej;
  • opracowywania projektów aktów normatywnych na zlecenie Prezesa Centrum;
  • w zakresie analizy poglądów doktryny prawa w przedmiocie objętym zakresem rządowych projektów aktów prawnych;
  • obsługi prawnej Centrum, w zakresie:
   • opracowywania pod względem legislacyjno-prawnym i analizy pod względem spójności z systemem prawa aktów prawnych Prezesa Centrum,
   • opracowywania i prowadzenia rejestru aktów prawnych Prezesa Centrum,
   • występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach z zakresu obsługi prawnej Prezesa Centrum, lub w których w charakterze strony występuje Rządowe Centrum Legislacji;
  • w zakresie prowadzenia aplikacji legislacyjnej oraz działalności edukacyjnej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji;
  • prowadzenia spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 06.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony