Rządowe Centrum Legislacji

Dyrektor, Główny Księgowy:
Justyna Lonca

Wicedyrektor, Zastępca Głównego Księgowego:
Jolanta Wenus

 

Biuro Finansowe realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywania materiałów do projektu budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • opracowywania planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • prowadzenia rachunkowości Centrum;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • sporządzania sprawozdań w zakresie wykonania budżetu, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • przekazywania dochodów budżetowych na rachunki budżetu państwa;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • pobierania i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 • prowadzenia spraw z zakresu pracowniczych planów kapitałowych, w tym obliczania i pobierania wpłat od uczestników pracowniczych planów kapitałowych zatrudnionych w Centrum oraz dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; 
 • inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 12.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry