Rządowe Centrum Legislacji

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Generalny:
Sylwia Czernuszyn

 

W ramach Biura Dyrektora Generalnego funkcjonują:

1)   Wydział Administracyjny;

2)   Wydział Kadr i Zamówień Publicznych;

3)   Wydział Finansowy

Wydział Administracyjny realizuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania Centrum, w szczególności:

1)   planowania i dokonywania zakupów rzeczowych na potrzeby Centrum;

2)   administrowania pomieszczeniami Centrum, w tym nadzoru nad realizacją umów dotyczących sprzątania;

3)   zapewnienia wyposażenia stanowisk pracy w telefony stacjonarne i telefony komórkowe;

4)   prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków w używaniu i inwentaryzacji, a także planowania i prowadzenia inwentaryzacji;

5)   gospodarowania środkami trwałymi;

6)   prowadzenia spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;

7)   nadzoru nad wykonywaniem okresowych konserwacji urządzeń przeciwpożarowych;

8)   zapewnienia obsługi transportowej Centrum w zakresie przewozu osób, korespondencji i mienia, utrzymania floty samochodowej Centrum, w tym ubezpieczania samochodów służbowych oraz organizacji i zabezpieczania ich serwisu, a także ewidencjonowania pracy kierowców i prowadzenia dokumentacji pojazdów;

9)   rejestrowania, obiegu, przekazywania i przechowywania spraw przychodzących do Centrum i wychodzących z Centrum;

10)   obsługiwania sekretariatów Prezesa Centrum, wiceprezesów i dyrektora generalnego;

11)   prowadzenia archiwum Centrum.

Wydział Kadr i Zamówień Publicznych realizuje zadania w zakresie spraw pracowniczych pracowników Centrum i zamówień publicznych, w szczególności:

1)   prowadzenia spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy, w tym prowadzenia akt osobowych pracowników Centrum;

2)   prowadzenia spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników Centrum i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

3)   prowadzenia ewidencji czasu pracy;

4)   sprawozdawczości kadrowej;

5)   prowadzenia spraw socjalnych;

6)   prowadzenia spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich;

7)   przygotowywania i realizowania planów obsady stanowisk, a także przygotowywania i przeprowadzania naborów zewnętrznych na wolne stanowiska pracy;

8)   przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

9)   obsługi komisji przetargowych;

10)   sprawozdawczości z realizowanych zamówień publicznych;

11)   koordynowania i realizacji procesu kontroli zarządczej w Centrum;

Wydział Finansowy realizuje zadania w zakresie:

1)   opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Centrum;

2)   opracowywania planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;

3)   prowadzenia rachunkowości Centrum;

4)   wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

5)   dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

6)   sporządzania sprawozdań w zakresie wykonania budżetu, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

7)   przekazywania dochodów budżetowych na rachunki budżetu państwa;

8)   prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

9)   pobierania i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i innych obowiązkowych obciążeń świadczeń i wynagrodzeń;

10)   prowadzenia spraw z zakresu pracowniczych planów kapitałowych, w tym obliczania i pobierania wpłat od uczestników pracowniczych planów kapitałowych zatrudnionych w Centrum oraz dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;

11)   prowadzenia spraw związanych z wydawaniem, zwrotem i obsługą kart płatniczych;

12)   opracowywania planu zakupów Centrum.

Biuro Dyrektora Generalnego wykonuje także inne zadania zlecone przez Prezesa Centrum.

Metadane

Data publikacji : 06.02.2024
Data modyfikacji : 19.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry