Rządowe Centrum Legislacji

Biuro Administracyjno-Finansowe

Sekretariat:
e-mail: sekretariatbp@rcl.gov.pl
tel.: +48 22 694-75-76

Dyrektor:
Bartosz Miszewski

Naczelnik Wydziału Informatyki:
Bartosz Brodowski

Radca Prezesa Centrum, p.o. główny księgowy:
Anna Kunert

 

 W ramach Biura Administracyjno-Finansowego funkcjonują:

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
 • Wydział Finansowy;
 • Wydział Informatyki;
 • Wydział Prawny i Kadr;
 • Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy realizuje zadania w zakresie:

 • administrowania pomieszczeniami Centrum;
 • planowania i dokonywania zakupów rzeczowych na potrzeby Centrum;
 • prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków w używaniu i inwentaryzacji;
 • zapewnienia obsługi Centrum w zakresie przewozu osób i korespondencji oraz składników mienia;
 • planowania i realizacji zapotrzebowania na artykuły biurowe i spożywcze na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum;
 • gospodarowania środkami trwałymi;
 • obsługi kancelaryjnej Centrum, w szczególności rejestrowania, obiegu, przekazywania i przechowywania przesyłek przychodzących do Centrum i wychodzących z Centrum;
 • prowadzenia archiwum Centrum;
 • obsługi sekretariatu Prezesa i wiceprezesów Centrum;
 • prowadzenia spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
 • zapewnienia księgozbioru fachowego na potrzeby realizacji zadań Centrum i doskonalenia zawodowego pracowników oraz jego udostępniania.

Wydział Finansowy realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywania materiałów do projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Centrum;
 • opracowywania planu dochodów i wydatków oraz harmonogramu realizacji budżetu w zakresie dotyczącym Centrum;
 • prowadzenia rachunkowości Centrum;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • sporządzania sprawozdań w zakresie wykonania budżetu, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • przekazywania dochodów budżetowych na rachunki budżetu państwa;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum i osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, obciążających wydatki budżetowe, z uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 • pobierania i rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 • prowadzenia spraw z zakresu pracowniczych planów kapitałowych, w tym obliczania i pobierania wpłat od uczestników pracowniczych planów kapitałowych, którzy są zatrudnieni w Centrum, oraz dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych;
 • prowadzenia spraw związanych z wydawaniem, zwrotem i obsługą kart płatniczych;
 • opracowywania planu zakupów Centrum;
 • innych zadań zleconych przez Prezesa Centrum.

Wydział Informatyki realizuje zadania w zakresie:

 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych Centrum i ich utrzymywania;
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisów internetowych Centrum i ich utrzymywania;
 • zapewnienia wsparcia obsługi programów i sprzętu informatycznego użytkowanych w Centrum;
 • analizy sprawności posiadanego przez Centrum sprzętu informatycznego, posiadanych przez Centrum urządzeń drukujących i urządzeń wielofunkcyjnych oraz definiowania potrzeb w tym zakresie;
 • zapewnienia urządzeń umożliwiających pracę w systemach informatycznych użytkowanych przez Centrum.

Wydział Prawny i Kadr:

 • wykonuje zadania w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz rozpatrywania petycji;
 • zapewnia obsługę prawną Centrum w zakresie:
  • opracowywania pod względem legislacyjno-prawnym i analizy pod względem spójności z systemem prawa aktów prawnych Prezesa Centrum,
  • opracowywania i prowadzenia rejestru aktów prawnych Prezesa Centrum,
  • występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach, które dotyczą obsługi prawnej Prezesa Centrum lub w których w charakterze strony występuje Rządowe Centrum Legislacji;
 • w zakresie spraw pracowniczych pracowników Centrum zapewnia prowadzenie:
  • spraw kadrowych związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych,
  • spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników Centrum i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • ewidencji czasu pracy,
  • sprawozdawczości kadrowej,
  • spraw socjalnych,
  • spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich,
  • spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum,
  • spraw związanych z indywidualnym podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników Centrum.

Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych wykonuje zadania w zakresie zamówień publicznych obejmujące:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sprawozdawczość z realizowanych zamówień publicznych.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2022
Data modyfikacji : 09.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry