Rządowe Centrum Legislacji

Joanna Knapińska — Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Joanna Knapińska – p.o. Prezes Rządowego Centrum Legislacji
Doktor nauk prawnych, radca prawny.

Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podyplomowych studiów na kierunku integracja europejska w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji legislacyjnej. Odznaczona przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji.

Od 2005 r. była zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji, gdzie przeszła przez wszystkie stopnie awansu zawodowego – od stanowiska legislatora do stanowiska dyrektora. W tym czasie poznała zasady funkcjonowania rządowego procesu legislacyjnego oraz koordynowała wydawanie tekstów jednolitych, aktów wykonawczych do ustaw, uczestniczyła w przygotowaniu pełnej elektronizacji dokumentacji RCL (oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów) oraz nadzorowała wdrażanie i późniejsze modyfikacje informatycznych systemów informacji o prawie.
Jako dyrektor Departamentu Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym była odpowiedzialna za przygotowanie stanowisk oraz reprezentowanie Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów na rozprawach przed TK.

Od września 2018 r. zatrudniona w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie kierowała Zespołem do spraw Zamówień Publicznych. Zespół ten, wraz z zespołem pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, opracował nowe Prawo zamówień publicznych. Od listopada 2019 r. pełniła funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W UZP sprawowała nadzór nad Krajową Izbą Odwoławczą oraz nadzorowała projekty finansowane ze środków UE. Zapoczątkowała pełną elektronizację KIO oraz nadzorowała wdrożenie e-protokołu.

Doświadczony wykładowca w zakresie prawa konstytucyjnego, zasad tworzenia prawa, rządowej procedury legislacyjnej, a także postępowania przed TK oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka na aplikacji legislacyjnej, aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, aplikacji radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Pełniła obowiązki patrona aplikantów oraz egzaminatora na aplikacji legislacyjnej.

W dniu 13 grudnia 2023 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów na funkcję Sekretarza Rady Ministrów oraz w dniu 19 stycznia 2024 r. na stanowisko Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Za-miłowanie: syn Igor.

 

Monika Salamończyk  Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji 

Monika Salamończyk — Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji 
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację legislacyjną.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji rządowej. W latach 1994–1996 pracowała w Urzędzie Rady Ministrów, a w latach 1997–1999 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Od 2000 r. jest zatrudniona w Rządowym Centrum Legislacji.
W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się opiniowaniem projektów aktów normatywnych, a także ich opracowywaniem. Uczestniczyła w poszczególnych etapach procesu legislacyjnego. Była autorem artykułów do Dobrych praktyk legislacyjnych. Jest wykładowcą na aplikacji legislacyjnej w RCL. Była również członkiem komisji egzaminacyjnej na tejże aplikacji.
Jest wieloletnim członkiem komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie KPRM. Była członkiem Komitetu Sterującego projektu realizowanego w ramach POWER „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

W dniu 15 marca 2021 r. została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

 

Robert Brochocki  Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji 

Robert Brochocki — p.o. Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku 1999 ukończył aplikację legislacyjną.

W latach 1997–2000 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Prywatyzacji Bezpośredniej, a następnie w Departamencie Prawnym, w którym zajmował się przede wszystkim legislacją.

W latach 2000–2020 pracował w Rządowym Centrum Legislacji. W latach 2014–2020 był wiceprezesem RCL.

W okresie 2021–2023 zatrudniony w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku dyrektora Biura Prawa i Ustroju.

W latach 2005–2015 był patronem osób odbywających aplikację legislacyjną, a od 2007 r. do 2015 r. prowadził na niej zajęcia.

15 lutego 2024 r. Prezes Rady Ministrów powołał go stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

 

Sylwia Czernuszyn  Dyrektor Generalny Rządowego Centrum Legislacji

Robert Brochocki — p.o. Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji 
Prawniczka – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania na kierunku rozwój potencjału społecznego.

W 2022 roku ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2023 roku uzyskała tytuł adwokata.
Mediator w sprawach pracowniczych, w tym w zakresie mediacji w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji.

Od ponad 20 lat związana z instytucjami publicznymi, gdzie była odpowiedzialna za zapewnienie właściwego funkcjonowania instytucji w sprawach personalnych, budżetowych, organizacyjnych, administracyjnych oraz stosunków cywilnoprawnych.
Od 2000 roku doświadczenie zawodowe zdobywała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, początkowo w I Oddziale w Warszawie, a następnie od 2004 roku w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Od kwietnia 2018 roku zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od 15 lutego 2024 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego Rządowego Centrum Legislacji.

 

Metadane

Data publikacji : 14.07.2012
Data modyfikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Orłowski
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawny i Orzecznictwa
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry