Rządowe Centrum Legislacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w procesie rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36 / Wspólna 6.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa, adres e-mail: iod@rcl.gov.pl.

 2. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymagane przepisami prawa, w tym prawa pracy, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo kandydata w tym procesie.

  Przetwarzanie danych osobowych kandydata podanych w liście motywacyjnym oraz innych przedkładanych dokumentach, niewymaganych przepisami prawa, w tym prawa pracy, odbywa się na podstawie jego zgody. Podanie ww. danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym czasie.
  W przypadku umów cywilnoprawnych, wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestniczenia kandydata w procesie rekrutacji.

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych nie jest wymagane do zgłoszenia udziału w aktualnym naborze.
  Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 3. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzane jego danych osobowych w kolejnych naborach prowadzonych przez administratora – w celu prowadzenia kolejnych naborów.

  Podstawą przetwarzania jest konieczność wykonania ciążącego na administratorze obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie nieobjętym przepisami prawa, w tym prawa pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Dane osobowe kandydata:
  • będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczy kandydat, a po jego zakończeniu zostaną usunięte lub zniszczone – w przypadku kandydatów, których proces rekrutacji zakończył się wynikiem negatywnym.

   Jeżeli dane osobowe kandydata są przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie jego zgody – dane te będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte lub zniszczone – w przypadku kandydatów, których proces rekrutacji zakończył się wynikiem negatywnym.

   W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych naborach prowadzonych przez administratora – dane osobowe kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez kolejne 3 lata kalendarzowe.

  • mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Kandydatowi, w każdym czasie, przysługuje:
  • prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych osobowych (w tym żądania wydania ich kopii);
  • prawo żądania sprostowania jego danych osobowych przetwarzanych przez administratora, jeżeli są nieprawidłowe;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia jego danych osobowych – jeżeli wycofał zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie danych objętych tą zgodą, albo jeżeli wycofał się z procesu rekrutacji;

   Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;

  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo wycofania tej zgody.

   Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe kandydata nie będą podstawą podejmowania wobec niego decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z użyciem profilowania.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2018
Data modyfikacji : 26.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Adam Kłos

Opcje strony

do góry