Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska od młodszego legislatora do głównego legislatora w Departamencie Prawa Gospodarczego i Finansowego

 

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. ocenianie rządowych projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w tym w zakresie ich zgodności z Konstytucją RP i spójności z systemem prawa, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;
 2. opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych na każdym etapie rządowego procesu legislacyjnego;
 3. opracowywanie rządowych projektów aktów normatywnych;
 4. udział w pracach komisji prawniczych, w tym przewodniczenie komisjom;
 5. kontrola ostatecznych tekstów rządowych projektów aktów prawnych przed ich podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów lub ogłoszeniem w odpowiednim organie promulgacyjnym;
 6. opiniowanie projektów stanowisk Rządu do pozarządowych projektów ustaw;
 7. współpraca z przedstawicielami komórek organizacyjnych właściwych w sprawach legislacji w ministerstwach i urzędach centralnych oraz komórek organizacyjnych właściwych w zakresie obsługi organizacyjno-merytorycznej Rady Ministrów i komitetów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Liczba stanowisk pracy: 2

Wymiar zatrudnienia: pełny

Wymagania niezbędne:

 1. młodszy legislator: wykształcenie wyższe prawnicze oraz rok pracy i aplikacja legislacyjna lub 2 lata pracy związanej z legislacją lub 3 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo;
 2. legislator: wykształcenie wyższe prawnicze oraz 2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej z legislacją lub 4 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo;
 3. starszy legislator: wykształcenie wyższe prawnicze oraz 3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją lub 5 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo;
 4. główny legislator: wykształcenie wyższe prawnicze oraz 4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej z legislacją lub 6 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki na kierunku prawo.

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończona aplikacja legislacyjna lub podyplomowe studia zagadnień legislacyjnych;
 2. znajomość zasad techniki prawodawczej i przebiegu procesu legislacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań zawartych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów;
 3. znajomość zagadnień lub doświadczenie z zakresu spraw należących do jednego z działów administracji rządowej – aktywa państwowe, budżet, finanse publiczne, gospodarka, gospodarka złożami kopalin, instytucje finansowe, łączność;
 4. znajomość orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie procesu prawotwórczego;
 5. umiejętność opracowywania opinii i stanowisk prawno-legislacyjnych;
 6. umiejętność analitycznego myślenia i syntetycznego formułowania wniosków;
 7. dobra znajomość języka angielskiego, języka francuskiego lub innego języka państw członkowskich Unii Europejskiej.
 8. umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office oraz korzystania z serwisów informacji prawnej i bazy EUR-lex;
 9. samodzielność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja pracy, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierający dane osobowe, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465); tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • skany dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
 • oświadczenia kandydata: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, następującej treści:

„Oświadczam, że:

 1. zapoznałam/łem się z informacją dotyczącą przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, w celu prowadzenia procesu rekrutacji w Rządowym Centrum Legislacji (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji), udostępnioną wraz z ogłoszeniem o naborze oraz zamieszczoną na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej RCL;
 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w CV i pozostałych przedłożonych przeze mnie dokumentach danych osobowych (w tym szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO), których podanie w procesie rekrutacji nie jest wymagane przepisami prawa. Jestem świadoma/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem;
 3. przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Rządowe Centrum Legislacji.

(data i podpis)”.

 

Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty z dopiskiem „oferta pracy DPGF – legislator”  należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@rcl.gov.pl;
 2. termin składania ofert: do dnia 2 sierpnia 2024 r. decyduje data wpływu do RCL;
 3. CV oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem;
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów;
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy;
 6. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji;
 7. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 8. do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu;
 9. Rządowe Centrum Legislacji zastrzega sobie możliwość anulowania procesu rekrutacji bez podawania przyczyn;
 10.  złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

W wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie przedstawia następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt 3, jest Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36 / Wspólna 6. Korespondencję w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kierować na wskazany wyżej adres lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@rcl.gov.pl. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym związanych z korzystaniem z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, można również kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00 – 522 Warszawa (ze wskazaniem na kopercie: „Inspektor Ochrony Danych”) lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres:  iod@rcl.gov.pl.
 1. Podanie niektórych danych osobowych w procesie rekrutacji jest obowiązkowe, jeżeli wynika to z przepisów prawa, w tym prawa pracy (np. art. 221 § 1 Kodeksu pracy pozwala pracodawcy żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jej imienia/imion i nazwiska, daty urodzenia i wskazanych przez nią danych kontaktowych, a także – gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Niedopełnienie obowiązku podania tych danych uniemożliwi uczestnictwo kandydata w procesie rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych kandydata, których udostępnienie w procesie rekrutacji nie jest wymagane przepisami prawa, odbywa się na podstawie zgody kandydata. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestniczenia kandydata w procesie rekrutacji.
 1. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzane jego danych osobowych w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora – także w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata w tych naborach. Jeżeli pracodawca obowiązany jest żądać określonych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podstawę przetwarzania tych danych stanowi konieczność wykonania ciążącego na administratorze obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie zostało wskazane w przepisach prawa jako obowiązkowe, podstawę przetwarzania stanowi zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata w kolejnych naborach odbywa się na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Odbiorcami niektórych danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w pkt 3 są podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w jego imieniu (np. dostawcy usług informatycznych, podmiot zapewniający ochronę budynku, w którym mieści się siedziba Administratora), osoby zatrudnione przez Administratora – upoważnione do przetwarzania danych w jego imieniu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także podmioty, które przetwarzają udostępnione przez Administratora dane jako samodzielni administratorzy w celu wykonania usług na rzecz Administratora (np. dostawcy usług pocztowych).
 2. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez czas niezbędny
  do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku kandydatów, których proces rekrutacji zakończył się wynikiem negatywnym, zostaną usunięte lub zniszczone po upływie 6 miesięcy  od dnia rozpoczęcia rekrutacji. Jeżeli kandydat został zatrudniony w RCL – jego dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zwłaszcza dotyczącymi przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ponadto, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zostaną one usunięte lub zniszczone w przypadku wycofania zgody przez kandydata. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora – dane osobowe kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez kolejne 3 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym wyrażona została zgoda.
 1. Kandydatowi przysługuje – na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO – prawo:
  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania jego danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
  3. żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO).
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna dotyczyć niezgodnego z przepisami RODO przetwarzania danych osobowych. Na terytorium Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przetwarzając dane osobowe w celach, o których mowa w pkt 3, Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania.

Otrzymałam/-em:

……………………………………..

(data i czytelny podpis)

Metadane

Data publikacji : 05.07.2024
Obowiązuje od : 05.07.2024
Obowiązuje do : 03.08.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Deminet Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji

Opcje strony

do góry