Rządowe Centrum Legislacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

W wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”, Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie przedstawia następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których mowa w pkt 3,  jest Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie (00-522), ul. Krucza 36 / Wspólna 6. Korespondencję w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kierować na wskazany wyżej adres lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@rcl.gov.pl.
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym związanych z korzystaniem z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, można również kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00 – 522 Warszawa (ze wskazaniem na kopercie: „Inspektor Ochrony Danych”) lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres:  iod@rcl.gov.pl.
 2. Podanie niektórych danych osobowych w procesie rekrutacji jest obowiązkowe, jeżeli wynika to z przepisów prawa, w tym prawa pracy (np. art. 221 § 1 Kodeksu pracy pozwala pracodawcy żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jej imienia/imion i nazwiska, daty urodzenia i wskazanych przez nią danych kontaktowych, a także – gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). Niedopełnienie obowiązku podania tych danych uniemożliwi uczestnictwo kandydata w procesie rekrutacji.
  Przetwarzanie danych osobowych kandydata, których udostępnienie w procesie rekrutacji nie jest wymagane przepisami prawa, odbywa się na podstawie zgody kandydata.
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  W przypadku ubiegania się o zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestniczenia kandydata w procesie rekrutacji.
 3. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzane jego danych osobowych w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora – także w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata w tych naborach.
  Jeżeli pracodawca obowiązany jest żądać określonych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podstawę przetwarzania tych danych stanowi konieczność wykonania ciążącego na administratorze obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie zostało wskazane w przepisach prawa jako obowiązkowe, podstawę przetwarzania stanowi zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata w kolejnych naborach odbywa się na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami niektórych danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w pkt 3 są podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w jego imieniu (np. dostawcy usług informatycznych, podmiot zapewniający ochronę budynku, w którym mieści się siedziba Administratora), osoby zatrudnione przez Administratora – upoważnione do przetwarzania danych w jego imieniu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także podmioty, które przetwarzają udostępnione przez Administratora dane jako samodzielni administratorzy w celu wykonania usług na rzecz Administratora (np. dostawcy usług pocztowych).
 5. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku kandydatów, których proces rekrutacji zakończył się wynikiem negatywnym, zostaną usunięte lub zniszczone po upływie 6 miesięcy  od dnia rozpoczęcia rekrutacji. Jeżeli kandydat został zatrudniony w RCL – jego dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zwłaszcza dotyczącymi przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ponadto, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zostaną one usunięte lub zniszczone w przypadku wycofania zgody przez kandydata.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora – dane osobowe kandydata będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez kolejne 3 lata kalendarzowe następujące po roku, w którym wyrażona została zgoda.
 6. Kandydatowi przysługuje – na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO – prawo:
  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania jego danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
  3. żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO).
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna dotyczyć niezgodnego z przepisami RODO przetwarzania danych osobowych. Na terytorium Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzając dane osobowe w celach, o których mowa w pkt 3, Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania.

Metadane

Data publikacji : 15.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji

Opcje strony

do góry