Rządowe Centrum Legislacji

Ponowne wykorzystywanie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE

 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponadto każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnionych w systemie teleinformatycznym
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Rządowe Centrum Legislacji jako organ władzy publicznej udostępniania informacje jawne o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast rządowe projekty aktów prawnych oraz dokumenty z nimi powiązane udostępniane są na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

 

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rcl.gov.pl
 • za pośrednictwem ePUAP (/RCL/SkrytkaESP)
 • pocztą na adres:

Rządowe Centrum Legislacji

ul. Krucza 36 / Wspólna 6,

00-522 Warszawa,

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Rządowe Centrum Legislacji, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a w przypadku otrzymania sprzeciwu od Wnioskodawcy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO DOTYCZĄ:

 

 • obowiązku informowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z późn. zm.)
 • obowiązku każdorazowego informowania o źródle pozyskanych danych oraz czasie wytworzenia żądanego zbioru przez podmiot zobowiązany,
 • obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • Rządowe Centrum Legislacji nie ponosi odpowiedzialności za:
  • rezultaty przetworzenia udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego,
  • dalsze udostępnianie lub przekazywanie przetworzonych informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie je wykorzystujące.

 

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Rządowe Centrum Legislacji zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty za ich udostępnienie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ww. opłata będzie wyliczana indywidualnie dla każdego wniosku.

 

ŚRODKI PRAWNE

 • w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, Wnioskodawca może – za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji – wnieść odwołanie do Prezesa Rady Ministrów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
 • w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Prezesa Rady Ministrów – skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Metadane

Data publikacji : 16.06.2016
Data modyfikacji : 02.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazur-Brodowska Ewelina
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Kafka Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry