Rządowe Centrum Legislacji

https://bip.rcl.gov.pl/rcl/legislacja/inne-projekty/13570,Zestawienie-aktow-prawnych-i-ujednoliconych-tekstow.html
28.05.2024, 17:46

Zestawienie aktów prawnych i ujednoliconych tekstów

lp. akty wykonawcze teksty ujednolicone
1. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776)
1.1.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. z 2020 r. poz. 434)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 439
Dz. U. z 2020 r. poz. 468
Dz. U. z 2020 r. poz. 519
Dz. U. z 2020 r. poz. 650
Dz. U. z 2020 r. poz. 786
Dz. U. z 2020 r. poz. 854
Dz. U. z 2020 r. poz. 1029

tekst ujednolicony (plik docx)
1.2.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 435)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 469
Dz. U. z 2020 r. poz. 864
Dz. U. z 2020 r. poz. 905
Dz. U. z 2020 r. poz. 1030
Dz. U. z 2020 r. poz. 1045
Dz. U. z 2020 r. poz. 1183
Dz. U. z 2020 r. poz. 1379
Dz. U. z 2020 r. poz. 1424
Dz. U. z 2020 r. poz. 1448
Dz. U. z 2020 r. poz. 1597
Dz. U. z 2020 r. poz. 1623
Dz. U. z 2020 r. poz. 1704
Dz. U. z 2020 r. poz. 2144
Dz. U. z 2020 r. poz. 2403
Dz. U. z 2021 r. poz. 545
Dz. U. z 2021 r. poz. 1088
Dz. U. z 2021 r. poz. 1126
Dz. U. z 2021 r. poz. 1384
Dz. U. z 2021 r. poz. 1536
Dz. U. z 2021 r. poz. 1654
Dz. U. z 2021 r. poz. 1835
Dz. U. z 2021 r. poz. 2028
Dz. U. z 2022 r. poz. 423
Dz. U. z 2022 r. poz. 940
Dz. U. z 2022 r. poz. 1963
Dz. U. z 2023 r. poz. 275
Dz. U. z 2023 r. poz. 321
Dz. U. z 2023 r. poz. 529

tekst ujednolicony (plik docx)
2. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, z późn. zm.)
2.1

 

 
3. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442)
3.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1592)

 
4. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.)
4.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 542)

 
4.2.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 563)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 962

tekst ujednolicony (plik docx)
4.3.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)

 
4.4.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2368)

 
4.5.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 318)

 
4.6.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 571)

 
5. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z późn. zm.)
5.1.

 

 
6. Na podstawie ustawy: z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)
6.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059)

 
7. Na podstawie ustawy:Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)
7.1.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. z 2023 r. poz. 386)

 
8. Na podstawie ustawy: z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)
8.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1246)

Zmiany:
Dz. U. z 2022 r. poz. 1831
tekst ujednolicony (plik docx)
8.2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 712)

 
9. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)
9.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 544)

Zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 596 Dz. U. z 2020 r. poz. 693
tekst ujednolicony (plik docx)
10. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.)
10.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 2212
tekst ujednolicony (plik docx)
10.2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 490)

 
10.3.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 340)

 
10.4.

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1003)

Zmiany:
Dz. U. z 2022 r. poz. 2627
tekst ujednolicony (plik docx)
10.5.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1410)

 
10.6.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 679)

Zmiany:
Dz. U. z 2022 r. poz. 928
Dz. U. z 2022 r. poz. 1025
Dz. U. z 2022 r. poz. 1144
Dz. U. z 2022 r. poz. 1817
Dz. U. z 2022 r. poz. 2019
Dz. U. z 2022 r. poz. 2221
Dz. U. z 2022 r. poz. 2736
Dz. U. z 2023 r. poz. 598
Dz. U. z 2023 r. poz. 821
 tekst ujednolicony (plik docx)
11. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796.)
11.1.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 912)

 
12. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.)
12.1.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 560)

Zmiany:
Dz. U. z 2021 r. poz. 653
tekst ujednolicony (plik docx)
13. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, z późn. zm.)
13.1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2057)

Zmiany:
Dz. U. z 2021 r. poz. 254
Dz. U. z 2021 r. poz. 390
tekst ujednolicony (plik docx)
14. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.)
14.1.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z Covid-19 (Dz. U.  poz. 270)

Zmiany: Dz. U. z 2023 r. poz. 610
tekst ujednolicony (plik docx)
15. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818)
15.1.

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 629)

15.2.

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2022 r. poz. 674

 
16. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137)
16.1.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 685)

 
16.2.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467)

 
17. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
17.1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 530
Dz. U. z 2020 r. poz. 564
Dz. U. z 2020 r. poz. 657
Dz. U. z 2020 r. poz. 781
Dz. U. z 2020 r. poz. 872
Dz. U. z 2020 r. poz. 891
Dz. U. z 2020 r. poz. 952
Dz. U. z 2020 r. poz. 1111
Dz. U. z 2020 r. poz. 1394
Dz. U. z 2020 r. poz. 1539
Dz. U. z 2020 r. poz. 2047
Dz. U. z 2020 r. poz. 2111
Dz. U. z 2020 r. poz. 2314
Dz. U. z 2020 r. poz. 2382
Dz. U. z 2021 r. poz. 150
Dz. U. z 2021 r. poz. 254
Dz. U. z 2021 r. poz. 370
Dz. U. z 2021 r. poz. 532
Dz. U. z 2021 r. poz. 681
Dz. U. z 2021 r. poz. 961
Dz. U. z 2021 r. poz. 983
Dz. U. z 2021 r. poz. 1343
Dz. U. z 2021 r. poz. 1525
Dz. U. z 2021 r. poz. 1743
Dz. U. z 2021 r. poz. 2047
Dz. U. z 2021 r. poz. 2302
Dz. U. z 2021 r. poz. 2394
Dz. U. z 2022 r. poz. 339
Dz. U. z 2022 r. poz. 421
tekst ujednolicony (plik pdf)
17.2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 186)

Zmiany:
Dz. U. z 2022 r. poz. 213
Dz. U. z 2022 r. poz. 335
Dz. U. z 2022 r. poz. 367
tekst ujednolicony (plik docx)
18. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
18.1.

obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1185)

 
18.2.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1831)

 
18.3.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1834)

 
18.4.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1884)

 
18.5.

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 539)

 
19. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)
19.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 422)

 
19.2.

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1816)

19.3.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 916)

 
19.4.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1035)

 
19.5.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1162)

 
19.6.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1167)

 
19.7.

obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 527)

 
19.8.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1821)

 
19.9.

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1938)

 
19.10.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1963)

 
19.11.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2128)

 
19.12.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2129)

 
19.13.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2280)

 
19.14.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2431)

 
19.15.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1291)

 
19.16.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2331)

 
19.17.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2332)

 
20. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)
20.1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca (Dz. U. z 2020 r. poz. 1729)

 
21. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 986)
21.1.

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2022 r. poz. 697)

21.2.

Obwieszczenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2022 r. poz. 754)

 
21.3.

Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014‒2020 (Dz.U. 2022 r. poz. 782)

 
22. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737, z późn. zm.)
22.1.

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1107)

 
23. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747)
23.1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422)

 

Metadane

Data publikacji : 11.04.2020
Data modyfikacji : 13.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony