Rządowe Centrum Legislacji

Zestawienie aktów prawnych i ujednoliconych tekstów

lp. akty wykonawcze teksty ujednolicone
1. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776)
1.1.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. z 2020 r. poz. 434)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 439
Dz. U. z 2020 r. poz. 468
Dz. U. z 2020 r. poz. 519
Dz. U. z 2020 r. poz. 650
Dz. U. z 2020 r. poz. 786
Dz. U. z 2020 r. poz. 854
Dz. U. z 2020 r. poz. 1029

tekst ujednolicony
(plik docx)

1.2.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 435)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 469
Dz. U. z 2020 r. poz. 864
Dz. U. z 2020 r. poz. 905
Dz. U. z 2020 r. poz. 1030
Dz. U. z 2020 r. poz. 1045
Dz. U. z 2020 r. poz. 1183

tekst ujednolicony
(plik docx)
2. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
2.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 542)

 
2.2.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 563)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 962

tekst ujednolicony
(plik docx)
2.3.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 972)

 
3. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580, z późn. zm.)
3.1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1160)

 
4. Na podstawie ustawy: z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)
4.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059)

 
5. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.)
5.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 544)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 596
Dz. U. z 2020 r. poz. 693

tekst ujednolicony
(plik docx)
6. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn zm.)
6.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325)

 
6.2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 490)

 
6.3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 522
Dz. U. z 2020 r. poz. 531
Dz. U. z 2020 r. poz. 565

tekst ujednolicony
(plik docx)
6.4.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1161)
Dz. U. z 2020 r. poz. 1182

tekst ujednolicony
(plik docx)
6.5.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 607)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1054

tekst ujednolicony
(plik docx)
7. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, z późn. zm.)
7.1.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 912)

 
8. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.)
8.1.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 652)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 747
Dz. U. z 2020 r. poz. 779

tekst ujednolicony
(plik docx)
9. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295, z późn. zm.)
9.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 597
Dz. U. z 2020 r. poz. 761
Dz. U. z 2020 r. poz. 847

tekst ujednolicony
(plik docx)
10. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, z późn. zm.)
10.1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 19 (Dz. U.2020 r. poz. 923)

 
11. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, z późn. zm.)
11.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 625)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 873

tekst ujednolicony
(plik docx)
12. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)
12.1.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 670)

 
12.2.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 773)

 
13. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.)
13.1.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1196)

 
14. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
14.1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 492
Dz. U. z 2020 r. poz. 595
Dz. U. z 2020 r. poz. 642
Dz. U. z 2020 r. poz. 742
Dz. U. z 2020 r. poz. 780
Dz. U. z 2020 r. poz. 871
Dz. U. z 2020 r. poz. 953
Dz. U. z 2020 r. poz. 990
Dz. U. z 2020 r. poz. 1004
Dz. U. z 2020 r. poz. 1110

tekst ujednolicony
(plik docx)
14.2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 530
Dz. U. z 2020 r. poz. 564
Dz. U. z 2020 r. poz. 657
Dz. U. z 2020 r. poz. 781
Dz. U. z 2020 r. poz. 872
Dz. U. z 2020 r. poz. 891
Dz. U. z 2020 r. poz. 952
Dz. U. z 2020 r. poz. 1111

tekst ujednolicony
(plik docx)
15. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz.  85, z późn. zm.)
15.1.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 911)

 
15.2.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 528
Dz. U. z 2020 r. poz. 643
Dz. U. z 2020 r. poz. 741
Dz. U. z 2020 r. poz. 861

tekst ujednolicony
(plik docx)
15.3.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 r. poz. 914)

 
15.4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 917)

 
15.5.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych (Dz.U. 2020 r. poz. 913)

 
15.6.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 r. poz. 915)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1119

tekst ujednolicony
(plik docx)
15.7.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 919)

 
16. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)
16.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 422)

 
16.2.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)

 
16.3.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 583)

 
16.4.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 622)

 
16.5.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 728)

 
16.6.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. 2020 r. poz. 775)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 918

tekst ujednolicony
(plik docx)
16.7.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 916)

 
16.8.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1035)

 
16.9.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 1162)

 
16.10.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1231)

 
16.11.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1232)

 
17. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694)
17.1.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 783)

 
17.2.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 949)

 
18. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, z późn. zm.)
18.1.

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1107)

 
19. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979)
19.1.

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2020 r. poz. 1014)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1115
Dz. U. z 2020 r. poz. 1211

tekst ujednolicony
(plik docx)
19.2.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1015)

 
19.3.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1016)

 
19.4.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1032)

 
19.5.

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1033)

 
19.6.

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1034)

 
19.7.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1037)

 
19.8.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1046)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1207

tekst ujednolicony
(plik docx)
20. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068)

Metadane

Data publikacji : 11.04.2020
Data modyfikacji : 13.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry