Rządowe Centrum Legislacji

Zestawienie aktów prawnych i ujednoliconych tekstów

lp. akty wykonawcze teksty ujednolicone
1. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776)
1.1.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. z 2020 r. poz. 434)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 439

Dz. U. z 2020 r. poz. 468

Dz. U. z 2020 r. poz. 519

Dz. U. z 2020 r. poz. 650

Dz. U. z 2020 r. poz. 786

Dz. U. z 2020 r. poz. 854

Dz. U. z 2020 r. poz. 1029

tekst ujednolicony (plik docx)
1.2.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 435)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 469

Dz. U. z 2020 r. poz. 864

Dz. U. z 2020 r. poz. 905

Dz. U. z 2020 r. poz. 1030

Dz. U. z 2020 r. poz. 1045

Dz. U. z 2020 r. poz. 1183

Dz. U. z 2020 r. poz. 1379

Dz. U. z 2020 r. poz. 1424

Dz. U. z 2020 r. poz. 1448

Dz. U. z 2020 r. poz. 1597

Dz. U. z 2020 r. poz. 1623

Dz. U. z 2020 r. poz. 1704

Dz. U. z 2020 r. poz. 2144

Dz. U. z 2020 r. poz. 2403

tekst ujednolicony (plik docx)
2. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.)
2.1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2191)

 
3. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.)
3.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 542)

 
3.2.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 563)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 962

tekst ujednolicony (plik docx)
3.3.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054)

 
3.4.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2368)

 
4. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580, z późn. zm.)
4.1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 25)

 
5. Na podstawie ustawy: z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)
5.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059)

 
6. Na podstawie ustawy:Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)
6.1.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2302)

 
7. Na podstawie ustawy: z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)
7.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1246)

 
8. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)
8.1.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 544)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 596

Dz. U. z 2020 r. poz. 693

tekst ujednolicony (plik docx)
9. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845)
9.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 2212

tekst ujednolicony (plik docx)
9.2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 490)

 
9.3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 522

Dz. U. z 2020 r. poz. 531

Dz. U. z 2020 r. poz. 565

tekst ujednolicony (plik docx)
9.4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 607)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1054

Dz. U. z 2020 r. poz. 1164

Dz. U. z 2020 r. poz. 1506

Dz. U. z 2020 r. poz. 1550

Dz. U. z 2020 r. poz. 1748

Dz. U. z 2020 r. poz. 1942

tekst ujednolicony (plik docx)
9.5.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 2353
Dz. U. z 2020 r. poz. 2430
Dz. U. z 2021 r. poz. 12
Dz. U. z 2021 r. poz. 91

tekst ujednolicony (plik docx)
9.6.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 10)

 
10. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796.)
10.1.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 912)

 
11. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.)
11.1.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 652)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 747

Dz. U. z 2020 r. poz. 779

Dz. U. z 2020 r. poz. 1494

tekst ujednolicony (plik docx)
12. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295, z późn. zm.)
12.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 597

Dz. U. z 2020 r. poz. 761

Dz. U. z 2020 r. poz. 847

Dz. U. z 2020 r. poz. 1507

Dz. U. z 2020 r. poz. 1750

Dz. U. z 2020 r. poz. 1890

Dz. U. z 2020 r. poz. 2034

tekst ujednolicony (plik docx)
12.2.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1749)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1873

Dz. U. z 2020 r. poz. 2043

tekst ujednolicony (plik docx)
13. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, z późn. zm.)
13.1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2057)

 
14. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm.)
14.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 625)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 873

tekst ujednolicony (plik docx)
15. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818)
15.1.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 670)

Zmiany:
Dz. U. z 2020 r. poz. 2002

tekst ujednolicony (plik docx)
15.2.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 773)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 2318

tekst ujednolicony (plik docx)
16. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.)
16.1.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1196)

 
16.2.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467)

 
17. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)
17.1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 530

Dz. U. z 2020 r. poz. 564

Dz. U. z 2020 r. poz. 657

Dz. U. z 2020 r. poz. 781

Dz. U. z 2020 r. poz. 872

Dz. U. z 2020 r. poz. 891

Dz. U. z 2020 r. poz. 952

Dz. U. z 2020 r. poz. 1111

Dz. U. z 2020 r. poz. 1394

Dz. U. z 2020 r. poz. 1539

Dz. U. z 2020 r. poz. 2047

Dz. U. z 2020 r. poz. 2111

Dz. U. z 2020 r. poz. 2314

Dz. U. z 2020 r. poz. 2382

tekst ujednolicony (plik pdf)
17.2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1830

Dz. U. z 2020 r. poz. 1859

Dz. U. z 2020 r. poz. 1870

Dz. U. z 2020 r. poz. 1960

Dz. U. z 2020 r. poz. 2087

tekst ujednolicony (plik docx)
18. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz.  85, z późn. zm.)
18.1.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1828)

 
18.2.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1831)

 
18.3.

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1832)

 
18.4.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1833)

 
18.5.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1834)

 
18.6.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1835)

 
18.7.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1884)

 
18.8.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1978)

 
19. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
19.1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 422)

 
19.2.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 622)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1243

Dz. U. z 2020 r. poz. 1606

tekst ujednolicony (plik docx)
19.3.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. 2020 r. poz. 775)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 918

Dz. U. z 2020 r. poz. 1275

tekst ujednolicony (plik docx)
19.4.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 916)

 
19.5.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1035)

 
19.6.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1162)

 
19.7.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których są prowadzone połowy rekreacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1167)

 
19.8.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1540)

 
19.9.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1821)

 
19.10.

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1938)

 
19.11.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1963)

 
19.12.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2128)

 
19.13.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2129)

 
19.14.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2280)

 
19.15.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2339)

 
19.16.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2340)

 
19.17.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2431)

 
20. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)
20.1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca (Dz. U. z 2020 r. poz. 1729)

 
21. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694)
21.1.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 783)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1997

tekst ujednolicony (plik docx)
21.2.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 949)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 2323

tekst ujednolicony (plik docx)
21.3.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 r. poz. 1259)

Zmiany:

Dz. U. z 2020 r. poz. 2324

tekst ujednolicony (plik docx)
22. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, z późn. zm.)
22.1.

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1107)

 
23. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068)
24. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262, z późn. zm.)
25. Na podstawie ustawy: Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747)
25.1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422)

 

Metadane

Data publikacji : 11.04.2020
Data modyfikacji : 15.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry