Rządowe Centrum Legislacji

Deklaracja dostępności strony Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Rządowe Centrum Legislacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W przypadku publikacji dokumentów skanowanych, staramy się zamieszczać dokumenty w innym – spełniajacym wymogi dostepności formacie. Pliki w formacie alternatywnym pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Artur Orłowski, e-mail: dostepnosc@rcl.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 532 72 63 84.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Rządowe Centrum Legislacji mieści się w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6. Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ul. Wspólnej oraz od strony ul. Żurawiej. Wejście od strony ul. Wspólnej dedykowane jest dla interesantów Centrum, również tych z dysfunkcją ruchową. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwia specjalnie zaprojektowany podjazd. Budynek jest współdzielony z innymi instytucjami, Rządowe Centrum Legislacji zajmuje:
  – 6 piętro (Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie)
  – 5 piętro (Kierownictwo Centrum, pozostałe departamenty merytoryczne).
 2. W holu głównym (wejście od ulicy Wspólnej) znajduje się recepcja budynku. Recepcja znajduje się po prawej stronie, za wejściem do budynku. Na recepcji znajduje się pętla indukcyjna. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami dostępowymi, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. Pomieszczenia wykorzystywane przez Rządowe Centrum Legislacji znajdują się w budynku administrowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. Pracownicy recepcji zapewniają asystę i pomoc fizyczną, udzielają niezbędnych informacji oraz w razie potrzeby mogą wskazać drogę lub skontaktować się z określoną osobą (departamentem). Kancelaria ogólna RCL (Biuro podawcze) znajduje się na 6 piętrze budynku. Do wind prowadzą schody, wyposażone w wewnętrzną platformę schodową Lippelift T100 Konstanz. Istnieje również możliwość dotarcia bezpośrednio do wind z poziomu podziemnego garażu. Garaż ten jest dostępny dla posiadaczy specjalnych przepustek.
  Przed bramkami dostępowymi znajduje się stanowisko komputerowe – infokiosk, umożliwiające dostęp do stron dzienników urzędowych również osobom z niepełnosprawnościami. Stanowisko wyposażone jest w pętlę indukcyjną oraz pozwala na głośny odczyt prezentowanych treści.
 4. Przed budynkiem są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy tłumaczy języka migowego lub tłumaczy przewodników. W celu uzyskania ww. pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej na 14 dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz wskazać wybraną metodę komunikowania się.
  Kluczowe elementy mogące stanowić problem w komunikacji na terenie budynku, takie jak: przeszklone drzwi wejściowe, początek i koniec biegu schodów oraz filary wolnostojące w przestrzeni holu i w ciągach komunikacyjnych, zostały oznaczone wizualnie w sposób kontrastowy do przyległych elementów budowlanych oraz wyposażenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Metadane

Data publikacji : 27.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie

Opcje strony

do góry