Rządowe Centrum Legislacji

Ogłoszenie o naborze na aplikację legislacyjną – edycja 2024/2025

1.      Rządowe Centrum Legislacji ogłasza nabór na aplikację legislacyjną edycja 2024/2025, która rozpocznie się w październiku 2024 r.

2.      Kandydata na aplikację legislacyjną kieruje dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu), w którym kandydat jest zatrudniony.

3.      Uczestnikiem aplikacji legislacyjnej może być posiadający wykształcenie wyższe prawnicze:

a)         członek korpusu służby cywilnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409),

b)        urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917),

c)         żołnierz zawodowy,

d)        funkcjonariusz służby,

e)         pracownik samorządowy,

f)         w szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wyrazić zgodę na udział w aplikacji legislacyjnej osoby posiadającej wykształcenie prawnicze zatrudnionej na stanowisku do spraw legislacji, innej niż wymienione w lit. a‑e.

4.      Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie na aplikację:

a)      podanie o przyjęcie na aplikację legislacyjną podpisane przez kierownika urzędu lub podmiot zatrudniający osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację; w podaniu należy zamieścić oświadczenie, z którego wynika staż pracy związany z legislacją, potwierdzony podpisem kierownika urzędu lub podmiotu zatrudniającego osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację legislacyjną,

b)      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo,

c)      curriculum vitae (nie więcej niż 3 strony), w którym należy uwzględnić informacje dotyczące:

-  wykształcenia (ukończonych studiów wyższych i studiów podyplomowych),

-  doświadczenia zawodowego (miejsca pracy, komórki organizacyjnej, stanowiska wraz z krótkim opisem zakresu zadań, w tym zadań legislacyjnych z uwzględnieniem tytułów wybranych projektów aktów prawnych opracowywanych w ramach obowiązków służbowych),

-  ukończonych szkoleń, kursów itp.,

-  danych kontaktowych (telefon, adres e-mail),

d)      oświadczenie (na wzorze stanowiącym załącznik nr 4), podpisane przez kandydata o:

-        zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną (załącznik nr 1),

-        zapoznaniu się z Informacją o prawie wniesienia sprzeciwu (załącznik nr 2),

-        wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem aplikacji legislacyjnej,

e)      wypełniony formularz zawierający dane jednostki kierującej niezbędne do zawarcia umowy w przypadku zakwalifikowania kandydata do odbycia aplikacji legislacyjnej (załącznik nr 3).

5.      Limit przyjęć na aplikację wynosi do 35 osób.

6.      Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 26 lipca 2024 r.

7.      Rozmowy kwalifikacyjne, odbędą się w dniach 19 sierpnia – 23 sierpnia 2024 r. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

8.      W przypadku gdy liczba kandydatów na aplikację przekracza liczbę odpowiadającą dwukrotności limitu przyjęć określonego w pkt 5, kierownik aplikacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu pisemnego testu, który składa się z zestawu pytań zamkniętych przygotowanych przez komisję kwalifikacyjną. O terminie przeprowadzenia testu pisemnego Prezes Rządowego Centrum Legislacji zawiadamia kandydatów na aplikację nie później niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu.

9.      Opłata za uczestnictwo w aplikacji wynosi 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.), za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji legislacyjnej.

10.  Ewentualne pytania dotyczące naboru na aplikację proszę kierować do Pani Sylwii Panaś-Karpińskiej, na adres e-mail: spk@rcl.gov.pl.

11.  Zgłoszenia należy kierować na adres:

Rządowe Centrum Legislacji

ul. Krucza 36 / Wspólna 6

00-522 Warszawa

 „Aplikacja legislacyjna

 

 

Dokumenty do pobrania:

Metadane

Data publikacji : 02.07.2024
Data modyfikacji : 02.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Deminet Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Deminet

Opcje strony

do góry