Rządowe Centrum Legislacji

Ogłoszenie o naborze na aplikację legislacyjną – edycja 2022/2023 (nabór zakończony)

 1. Rządowe Centrum Legislacji ogłasza nabór na aplikację legislacyjną edycja 2022/2023, która rozpocznie się w październiku 2022 r.
 2. Kandydata na aplikację legislacyjną kieruje dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu), w którym kandydat jest zatrudniony.
 3. Uczestnikiem aplikacji legislacyjnej może być posiadający wykształcenie wyższe prawnicze:
  1. członek korpusu służby cywilnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, z późn. zm.);
  2. urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537, z późn. zm.);
  3. żołnierz zawodowy;
  4. funkcjonariusz służby;
  5. pracownik samorządowy;
  6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wyrazić zgodę na udział w aplikacji legislacyjnej osoby posiadającej wykształcenie prawnicze zatrudnionej na stanowisku do spraw legislacji, innej niż wymienione w lit. a–e.
  1. Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie na aplikację:
   1. podanie o przyjęcie na aplikację legislacyjną podpisane przez kierownika urzędu lub podmiot zatrudniający osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację; w podaniu należy zamieścić oświadczenie, z którego wynika staż pracy związany z legislacją, potwierdzony podpisem kierownika urzędu lub podmiotu zatrudniającego osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację legislacyjną,
   2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich prawniczych,
   3. curriculum vitae (nie więcej niż 3 strony), w którym należy uwzględnić informacje dotyczące:
    • wykształcenia (ukończonych studiów wyższych i studiów podyplomowych),
    • doświadczenia zawodowego (miejsca pracy, komórki organizacyjnej, stanowiska wraz z krótkim opisem zakresu zadań, w tym zadań legislacyjnych z uwzględnieniem tytułów wybranych projektów aktów prawnych opracowywanych w ramach obowiązków służbowych),
    • ukończonych szkoleń, kursów itp.,
    • danych kontaktowych (telefon, adres e-mail),
   4. oświadczenie podpisane przez kandydata o:
    • zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną (załącznik nr 1),
    • zapoznaniu się z Informacją o prawie wniesienia sprzeciwu (załącznik nr 2),
    • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem aplikacji legislacyjnej,
   5. wypełniony formularz zawierający dane jednostki kierującej niezbędne do zawarcia umowy w przypadku zakwalifikowania kandydata do odbycia aplikacji legislacyjnej (załącznik nr 3).
  2. Limit przyjęć na aplikację wynosi 30 osób.
  3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 8 sierpnia 2022 r.
  4. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 29 sierpnia – 2 września 2022 r.
  5. W przypadku gdy liczba kandydatów na aplikację przekracza liczbę odpowiadającą dwukrotności limitu przyjęć określonego w pkt 5, kierownik aplikacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu pisemnego testu, który składa się z zestawu pytań zamkniętych przygotowanych przez komisję kwalifikacyjną. O terminie przeprowadzenia testu pisemnego Prezes Rządowego Centrum Legislacji zawiadamia kandydatów na aplikację nie później niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu.
  6. Opłata za uczestnictwo w aplikacji legislacyjnej wynosi 5‑krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504), za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji legislacyjnej.
  7. Ewentualne pytania dotyczące naboru na aplikację proszę kierować do Pani Sylwii Panaś-Karpińskiej, na adres e-mail: spanas@rcl.gov.pl.
  8. Zgłoszenia należy kierować na adres:

  Rządowe Centrum Legislacji
  ul. Krucza 36 / Wspólna 6
  00-522 Warszawa

   „Aplikacja legislacyjna

Metadane

Data publikacji : 15.06.2022
Data modyfikacji : 22.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Panaś-Karpińska, Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry