Rządowe Centrum Legislacji

Ogłoszenie o naborze na Aplikację Legislacyjną – edycja 2020/2021

 1. Rządowe Centrum Legislacji ogłasza nabór na aplikację legislacyjną edycja 2020/2021, która rozpocznie się we wrześniu 2020 r.
 2. Kandydata na aplikację kieruje dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu), w którym kandydat jest zatrudniony.
 3. Uczestnikiem aplikacji legislacyjnej może być posiadający wykształcenie wyższe prawnicze:
  1. członek korpusu służby cywilnej, o którym mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 265 i poz. 285),
  2. urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537);
  3. żołnierz zawodowy,
  4. funkcjonariusz służby,
  5. pracownik samorządowy.
 4. Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie na aplikację:
  1. podanie o przyjęcie na aplikację, podpisane przez kierownika urzędu lub podmiot zatrudniający osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację;
   w podaniu powinno być ponadto zamieszczone oświadczenie, z którego wynika staż pracy związany z legislacją, potwierdzony podpisem kierownika urzędu lub podmiotu zatrudniającego osobę ubiegającą się o przyjęcie na aplikację,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich prawniczych,
  3. curriculum vitae (nie więcej niż 3 strony), w którym należy uwzględnić informacje dotyczące:
   • wykształcenia (ukończonych studiów wyższych i studiów podyplomowych),
   • doświadczenia zawodowego (miejsca pracy, komórki organizacyjnej, stanowiska wraz z krótkim opisem zakresu zadań, w tym zadań legislacyjnych z uwzględnieniem tytułów wybranych projektów aktów prawnych opracowywanych w ramach obowiązków służbowych),
   • ukończonych szkoleń, kursów itp.,
   • danych kontaktowych (telefon, adres e-mail),
  4. oświadczenie podpisane przez kandydata o:
   • zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną (załącznik nr 1),
   • zapoznaniu się z Informacją o prawie wniesienia sprzeciwu (załącznik nr 2),
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem aplikacji legislacyjnej
 5. Limit przyjęć na aplikację wynosi 50 osób.
 6. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 22 lipca 2020 r.
 7. Lista osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji zostanie ogłoszona do dnia 7 sierpnia 2020 r.
 8. Opłata za uczestnictwo w aplikacji jest równa 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53, z późn.zm.), za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.
 9. Pytania dotyczące naboru na aplikację, proszę kierować do Pani Sylwii Panaś-Karpińskiej, na adres e-mail: spanas@rcl.gov.pl.
 10. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Rządowe Centrum Legislacji
00-522 Warszawa
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
„Aplikacja legislacyjna

Metadane

Data publikacji : 22.06.2020
Data modyfikacji : 23.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Legislacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Orłowski Biuro Administracyjne
Osoba modyfikująca informację:
Artur Orłowski

Opcje strony

do góry