20.08.2018, data aktualizacji serwisu: 03.08.2018 o godzinie 12:48
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
4 804 545.000 osób

Aktualne oferty pracy w RCL

Prezes Rządowego Centrum Legislacji  ogłasza nabór
na stanowisko od referenta prawnego do starszego legislatora
w Departamencie Prawnym i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym
Rządowego Centrum Legislacji

Wymiar zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy

Stanowisko: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Adres urzędu:

Rządowe Centrum Legislacji
Al. J. Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa

Warunki pracy:

 1. praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner) – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem,
 2. praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Główne obowiązki:

 1. uczestniczenie w procesie legislacyjnym w zakresie opracowywania projektów stanowisk prawno-legislacyjnych do: projektów rozporządzeń, projektów zarządzeń lub projektów uchwał,
 2. opracowywanie projektów stanowisk do strategii, programów i innych pozalegislacyjnych dokumentów rządowych,
 3. sporządzanie projektów opinii prawnych,
 4. współpraca w zakresie procesu legislacyjnego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarią Prezydenta;
 5. weryfikacja tekstów aktów prawnych skierowanych do ogłoszenia w dziennikach urzędowych,
 6. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej,
 7. przygotowywanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa mających istotne znaczenie dla wykonywania kompetencji Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub zadań Rządowego Centrum Legislacji.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe prawnicze,
 2. umiejętność redagowania opinii i stanowisk,
 3. umiejętność analitycznego myślenia,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. znajomość przepisów o dostępie do informacji publicznej,
 6. umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (w tym pakiet MS Office),
 7. skrupulatność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość zasad techniki prawodawczej,
 2. znajomość procesu legislacyjnego,
 3. aplikacja legislacyjna,
 4. staż pracy w legislacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 4. oświadczenia kandydatki/kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 2. rozmowa kwalifikacyjna z pytaniami merytorycznymi

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r.  na adres:

Rządowe Centrum Legislacji
Biuro Administracyjne
Al. J.Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
z dopiskiem: „oferta pracy DPPTK”

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie.
Udostępnione przez osobę dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy o pracę.
Administratorem  danych  jest  Prezes Rządowego  Centrum  Legislacji  z  siedzibą w Warszawie, al. J.Ch. Szucha 2/4.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Kandydatki/Kandydata.
Kandydatka/kandydat ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Prezes Rządowego Centrum Legislacji może anulować procedurę naboru na każdym jej etapie.

Data publikacji 19.05.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Adam Kłos
Biuro Administracyjne

Statystyka strony: 2006 wizyt
rejestr zmian
Polityka prywatności
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
WAI
POCKET PC
©1999-2018 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL