18.12.2018, data aktualizacji serwisu: 18.12.2018 o godzinie 16:18
Rządowe Centrum Legislacji
Menu przedmiotowe
Rządowe Centrum Legislacji - strona startowa
Serwis odwiedziło:
5 071 143.000 osób

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne i likwidacji zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Rządowego Centrum Legislacji w Warszawie

1. Rządowe Centrum Legislacji z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. poz. 729) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem:

W części I: do sprzedaży na surowce wtórne, wymienione w załączniku nr 1;

W części II: do likwidacji, wymienione w załączniku nr 2 i 3.

 

2. Termin realizacji:

10 dni roboczych od daty zawarcia umowy przyjęcia przez wykonawcę zlecenia do realizacji, dla każdej z ww. części.

 

3. Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

Pani Natalia Wasilewska, tel. 22 694 68 02, e-mail: NWasilewska@rcl.gov.pl.
Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

4. Kryteria wyboru ofert:

W części I: za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najwyższą ceną zakupu za 1 kg.

W części II: za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najniższą ceną za likwidację 1 kg składników majątku ruchomego.

W sytuacji złożenia dwóch jednakowych ofert cenowych dla poszczególnych części, przy wyborze decydować będzie kolejność wpływu.

 

5. Istotne postanowienia:

  • wszystkie koszty, w tym opłaty od czynności cywilno-prawnych wraz z opłatami administracyjnymi, związane z nabyciem i odbiorem przedmiotu składników majątku ruchomego, ponosi wykonawca,
  • zakupione odpady nie podlegają reklamacji,
  • odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport, ustalenie pomiaru masy odpadów) odbywa   się  siłami i środkami własnymi wykonawcy,
  • w przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie określonym, Rządowe Centrum Legislacji ma  prawo  odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania.

  

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część.

Ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 4, należy przesłać/złożyć w Kancelarii Ogólnej Rządowego Centrum Legislacji w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 2/4 lub przekazać drogą elektroniczną na adres: NWasilewska@rcl.gov.pl, do dnia 22 maja 2017 r., do godz. 12.00.

Do ofert należy załączyć:

  1. kopie aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie  działalności w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z artykułem 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 poz. 21);
  2. dokumenty rejestrowe firmy (PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki).

 

 

Załączniki:

  1. wykaz składników majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce wtórne;
  2. /  3. wykaz składników majątku ruchomego z przeznaczeniem do likwidacji;
  1. Formularz oferty.

 

Pliki do pobrania

Data publikacji 16.05.2017

Data modyfikacji 03.07.2017 Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Artur Orłowski
Biuro Administracyjne

Statystyka strony: 1326 wizyt
rejestr zmian
Polityka prywatności
ponowne wykorzystywanie
BIP – strona główna
WAI
POCKET PC
©1999-2018 Rządowe Centrum Legislacji. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL