Rządowe Centrum Legislacji
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 13:14

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej.

Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji są miejscem prezentacji działań i organizacji RCL.

Misją Rządowego Centrum Legislacji jest dbanie o spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego.

Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy zapewnienie koordynacji działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Opracowujemy rządowe projekty aktów prawnych na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. Uczestniczymy również w pracach legislacyjnych inicjowanych przez inne uprawnione podmioty. Działania w takim przypadku podejmujemy niejednokrotnie już na etapie powstawania projektu aktu prawnego, zawsze natomiast na kolejnych etapach procesu legislacyjnego, takich jak uzgodnienia międzyresortowe, komisje prawnicze, aż do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Współpracujemy z organami pomocniczymi Rady Ministrów – Komitetem Stałym Rady Ministrów, Komitetem do Spraw Europejskich oraz Radą Legislacyjną, a także z urzędami obsługującymi organy administracji rządowej i innymi podmiotami, na których spoczywa obowiązek wydawania powszechnie obowiązujących norm prawa.

baza dzienników urzędowych
skorowidz przepisów prawnych
rządowy proces legislacyjny
publiczny portal informacji o prawie


Rządowe Centrum Legislacji

ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa
e-mail: kancelaria@rcl.gov.pl
NIP: 526-23-86-150; Regon: 016179067

ponowne wykorzystywanie
Polityka prywatności
patronat
do góry